WYNIKI Zapytania ofertowego nr  4/RPPM/2018

Wyniki postępowania o udzielenia zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 4/RPPM/2018 DOT. PRZEPROWADZENIA BEZSTRONNEGO MIĘDZYNARODOWEGO EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO POTWIERDZAJĄCEGO ZDOBYCIE PRZEZ UCZESTNIKA PROJEKTU OKREŚLONEGO POZIOMU BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM  OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU NR 05.05.00-IZ.00-22-001/16 NA POZIOMIE A1I/ LUB A2 I/LUB B1 I/LUB B2 I/LUB C1 I/LUB C2 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 113 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożyła:

Fundacja Rozwoju Regionów
ul. I Brygady 6
33-380 Nowy Sącz

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Lider Projektu) w partnerstwie z Tag – Consulting Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą w Łodzi (90-447) przy ul. Łukowej 18a/5 (Partner Projektu), zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących potwierdzających zdobycie przez Uczestnika projektu poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego odpowiednio na poziomie: A1 (56 Uczestników), A2 (36 Uczestników), B1 (21 Uczestników) z języka angielskiego dla łącznie 113 Uczestników projektu.

Szczegółowe informacje znajdzie Państwo

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1218503


Zmiana Biura Projektu.

Zapraszamy do Biura Projektu w nowej lokalizacji: ul. Wojska Polskiego 59A, Puck


Urlop
Informujemy, iż w związku z urlopem w dniach 5 -16 sierpnia 2019 r. Biuro Projektu będzie zamknięte. Zapraszamy ponownie 19 sierpnia 2019 r.


Zmiana Biura Projektu.
Zapraszamy do Biura Projektu w nowej lokalizacji: ul. Mickiewicza 22, Puck


Informujemy, iż w dokumentacji zgłoszeniowej / dokumentach rekrutacyjnych omyłkowo pojawił się zapis w brzmieniu:

„Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że powyższe dane są aktualne oraz zgodne z prawdą”.

Prawidłowe brzmienie rzeczonego oświadczenia powinno być następujące:

“Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, iż ww. dane zawarte  są zgodne z prawdą.”


WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/RPPM/2019 dot. wyboru Wykonawcy w zakresie zapewnienia kompletów podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2.

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja
dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył:

ELT Poland Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 7/9 lok. B76/9
05-500 Piaseczno

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16-02, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Realizator projektu zaprasza do złożenia oferty w zakresie zapewnienia kompletów podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2.

Aktualna treść Zapytania ofertowego nr 5/RPPM/2019 znajduje się: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178855#

Zapraszamy do złożenia oferty.


Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie, z siedzibą Ciechanów, przy ul. K. Żórawskiego 5 (Realizator Projektu) realizująca projekt „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16 w partnerstwie z Tag – Consulting Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18a/5, 93 – 410 Łódź (Partner) planuje zakup i dostarczenie podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Zapraszamy do złożenia wyceny.

Rozeznanie Rynku podręczniki


WYNIKI Zapytania ofertowego nr  4.2/RPPM/2018 DOT. PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW ECCC LUB RÓWNOWAŻNYCH ZGODNIE Z RAMĄ KOMPETENCJI DIGCOMP DLA 348 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów w ramach  Zapytania ofertowego nr 4.2/RPPM/2018 w związku z realizacją projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył:

“PRETENDER”
Adrian Wronka
ul. Piotrkowska 173 lok 102
90-447 Łódź.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów ECCC lub równoważnych zgodnie z ramą kompetencji DIGCOMP (stanowiącą Załącznik numer 6: „Standard  wymagań dla kompetencji cyfrowych”, do niniejszego Zapytania Ofertowego) na poziomie A (podstawowym)  lub B (średniozaawansowanym) lub C (zaawansowanym) potwierdzających nabycie przez uczestników Projektu kompetencji informatycznych/cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji).

Aktualna treść Zapytania ofertowego nr 4.2/RPPM/2018 znajduje się https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133996

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 4.2_RPPM_2018


3.Szacowanie-wartości-zamówienia_podręczniki


Zapytanie ofertowe nr 4/RPPM/2018 zostało anulowane.


Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów ECCC lub równoważnych zgodnie z ramą kompetencji DIGCOMP (stanowiącą Załącznik numer 6: „Standard  wymagań dla kompetencji cyfrowych”, do niniejszego Zapytania Ofertowego) na poziomie A (podstawowym)  lub B (średniozaawansowanym) lub C (zaawansowanym) potwierdzających nabycie przez uczestników Projektu kompetencji informatycznych/cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji).

Aktualna treść Zapytania znajduje się https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133100#

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 4_RPPM_2018

2.Szacowanie-wartości-zamówienia_podręczniki

Szacowanie wartości egzaminy ICT


WYNIKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/RPPM/2018.

DOT. PRZEPROWADZENIA BEZSTRONNEGO MIĘDZYNARODOWEGO EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO POTWIERDZAJĄCEGO ZDOBYCIE PRZEZ UCZESTNIKA PROJEKTU OKREŚLONEGO POZIOMU BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM  OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU NR 05.05.00-IZ.00-22-001/16 NA POZIOMIE A1I/ LUB A2 I/LUB B1 I/LUB B2 I/LUB C1 I/LUB C2 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO / JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA 218 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez Oferentów, Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożyła firma:

PERFECT ENGLISH
Małgorzata Stone
ul. Matejki 17
33-300 Nowy Staw

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie,
Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wyższa Szkoła
Menedżerska w Warszawie w partnerstwie z Tag – Consulting Marta Maciejak-Tomczyk, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w
zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących potwierdzających zdobycie przez Uczestnika projektu
poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Konkursu nr
05.05.00-IZ.00-22-001/16 na poziomie A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 z języka angielskiego/języka niemieckiego dla 218
uczestników projektu.

Aktualna treść Zapytania znajduje się
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129526

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe_3.RRPM.18

Szacowanie wartości egzaminy językowe


WYNIKI Zapytania ofertowego nr  2.3/RPPM/2018 

Wyniki postępowania o udzielenia zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr  2.3/RPPM/2018 dot. przeprowadzenia szkoleń ICT przygotowujących do uzyskania kwalifikacji ECCC lub równoważnych dla 348 Uczestników projektu projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył:

“PRETENDER”
Adrian Wronka
ul. Piotrkowska 173 lok 102
90-447 Łódź.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.3/RPPM/2018

dot. przeprowadzenie szkoleń ICT (poziom A lub B lub C) przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC lub równoważnych obejmujących wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji dla 348 uczestników projektu

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych w wymiarze 120 h/ grupę zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowany) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych, która obejmuje przygotowanie i realizację niżej wymienionych usług:

  • przeprowadzenie szkolenia komputerowego ICT(zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia;
  • najem sal, w których odbywać się będzie przedmiotowe szkolenie;
  • zapewnienie podręczników dla Uczestników Projektu oraz ich dostarczenie we wskazaną lokalizację szkolenia w terminie max. 3 dni roboczych, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego;
  • opracowanie materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkolenia.

Szczegóły znajdują się: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1116334

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informujemy, iż procedurę Wyboru Wykonawcy w zakresie szkolenia ICT przeprowadzi Beneficjent – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, odpowiedzialna za prawidłowość przeprowadzonych procedur w ramach projektu. Po wyłonieniu Wykonawcy umowa dotycząca współpracy podpisana zostanie z Partnerem TAG-CONSULTING Marta Maciejak – Tomczyk  z siedzibą w Łodzi,  ul. Łukowa 18A/5, 93-410 Łódź, NIP: 8341587890, REGON: 101314074, odpowiedzialnym za realizację Zadania 3 Szkolenia w zakresie TIK.


Uwaga! Aktualizacja dokumentacji!

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO, zaktualizowany został Formularz zgłoszeniowy.
Prosimy o stosowanie nowego wzoru.


W ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2.2/RPPM/2018 dot. przeprowadzenie szkoleń ICT (poziom A lub B lub C) przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC lub równoważnych obejmujących wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji dla 348 uczestników projektu z powodu braku ofert, nie został wyłoniony żaden Wykonawca.


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2/RPPM/2018

dot. przeprowadzenie szkoleń ICT (poziom A lub B lub C) przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC lub równoważnych obejmujących wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji dla 348 uczestników projektu

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych w wymiarze 120 h/ grupę zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowany) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych, która obejmuje przygotowanie i realizację niżej wymienionych usług:

  • przeprowadzenie szkolenia komputerowego ICT (zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia;
  • najem sal, w których odbywać się będzie przedmiotowe szkolenie;
  • zapewnienie podręczników dla Uczestników Projektu oraz ich dostarczenie we wskazaną lokalizację szkolenia w terminie max. 3 dni roboczych, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego;
  • opracowanie materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkolenia.

Szczegóły znajdują się https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113964

Zapraszamy do złożenia oferty.

Informujemy, iż procedurę Wyboru Wykonawcy dot. przeprowadzenia egzaminów ECCC lub równoważnych przeprowadzi Beneficjent – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, odpowiedzialna za prawidłowość przeprowadzonych procedur w ramach projektu. Po wyłonieniu Wykonawcy umowa dotycząca współpracy podpisana zostanie z Partnerem TAG-CONSULTING Marta Maciejak – Tomczyk  z siedzibą w Łodzi,  ul. Łukowa 18A/5, 93-410 Łódź, NIP: 8341587890, REGON: 101314074, odpowiedzialnym za realizację Zadania 3 Szkolenia w zakresie TIK.


W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,informujemy, iż Zapytanie ofertowe nr 2/RPMM/2018 zostało anulowane.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPPM/2018

dot. przeprowadzenie szkoleń ICT (poziom A lub B lub C) przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC lub równoważnych obejmujących wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji dla 348 uczestników projektu

W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze 120 h/ grupę zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowany) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, wezmą udział w szkoleniu ICT.
W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w egzaminach.

Zapraszamy do złożenia oferty.
Szczegóły znajdują się w Załączniku.

Zapytanie ofertowe_2.RPPM.18


Szacowanie wartości zamówienia – szkolenia ICT


Wyniki postępowania o udzielenia zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2018z dnia 12.03.2018 r. dotyczącego przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących potwierdzających zdobycie przez Uczestnika projektu poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie A1 lub A2 lub B1 z języka angielskiego / języka niemieckiego 132 uczestników projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył:

Perfect English
Ul. Matejki 17
33-300 Nowy Sącz

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


W związku z realizacja projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16, na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących potwierdzających zdobycie przez Uczestnika projektu poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie A1 lub A2 lub B1 z języka angielskiego / języka niemieckiego 132 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe nr 1.RPPM.2018


Szacowanie wartości zamówienia

1.Szacowanie-wartości-zamówienia_podręczniki


Trwa rekrutacja do I edycji projektu „Akademia kompetencji kluczowych”

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu „Akademia kompetencji kluczowych”. Czekamy na Twoje zgłoszenie! Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Zasady rekrutacji określa Regulamin Uczestnictwa w projekcie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Biurem Projektu.

Skontaktuj się z nami!

888 424 139